Close

Customer login

See everything

End-to-End Visibility

Bristen på visibilitet är ett av de största problemen i försörjningskedjan, supply chain, och skapar både onödiga lager och dålig leveransförmåga. När det går att se vad som händer i hela kedjan, end-to-end visibility, uppfattar man problemen tidigt, och det blir möjligt att agera. Det är den perfekta korttidsprognosen.

PipeChain® ger en helhetsbild av försörjningskedjan, supply chain intelligence dashboard, och synliggör i vilken mån leveranserna håller tiden och om företaget kommer att klara kundernas efterfrågan.

Med hjälp av ett intuitivt grafiskt användargränssnitt får du en tydlig bild av din försörjningskedja i realtid.  Du kan också följa viktiga nyckeltal och hinner åtgärda negativa trender och problem i tid. 

Jag vill veta mer!

*